BlueBiz
Splošni pogoji in pravila

1. Informacije za člane

1.1. Opredelitve

Razen tam, kjer je izrecno navedeno, da je drugače, so izrazi, ki so v teh Pogojih in pravilih pisani z veliko začetnico, opredeljeni, kot je zapisano spodaj:


'Air France': SociétéAir France, družba z omejeno odgovornostjos kapitalom v višini 1.901.231.625 evrov,registrirana po francoskempravu, s sedežem na naslovu 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Francija in vpisanav Poslovni register mesta Bobigny pod številko 420 495 178.


'KLM': KoninklijkeLuchtvaartMaatschappij NV (KLM RoyalDutchAirlines), delniška družba, registrirana po nizozemskempravu, s sedežem na naslovuAmsterdamseweg 55, Amstel¬veen, Nizozemska in vpisana v Poslovni register Gospodarske zbornice, Amsterdam, Nizozemska pod številko 33014286.


'Leti letalskih družbAIR FRANCE in KLM': leti, za katere je določena številka leta letalskih družb Air France ali KLM in s katerimi upravljajoAIR FRANCE, KLM ali njune Programske partnerske letalske družbe, naštete na BlueBizovi spletni strani.


'Programske partnerske letalske družbe': letalske družbe, ki sta jih AIR FRANCE in KLM določila za partnerske letalske družbe in za lete katerih se lahko zbirajo BlueBizove točke in/ali izdajo Nagradne vozovnice. Na BlueBizovi spletni strani je na voljo seznam Programskih partnerskih letalskih družb, ki se redno osvežuje.


'Nagradna vozovnica': letalska vozovnica za let s številko leta letalskih družb Air France ali KLM, ki jo Član lahko prejme, če zanjozamenjaBlueBizove točke.


'TočkeBlueCredits': točke, ki si jih Člani prislužijo z nakupom vozovnic letalske družbe Air France (dokumenti 057) in letalske družbe KLM (dokumenti 074) v skladu s temi Pogoji in pravili.


'BlueBiz saldo': pregled vseh transakcij, ki jih je Član opravil v okviru Programa BlueBiz in ki vplivajo na njegov saldo BlueBizovih točk.


'Program BlueBiz' aliBlueBiz: poslovni program zvestobe letalskih družb AIR FRANCE in KLM, preko katerega lahko Člani, katerih zaposleni redno letijo na Letih letalskih družb AIR FRANCE in KLM, zbirajo in unovčujejo BlueBizove točke.


'BlueBiz publikacije': splošno ime za vse načine komuniciranja, ki jih BlueBiz uporablja za redno obveščanje Članov, na primer BlueBizova spletna stran in BlueBizova elektronska sporočila.


'BlueBiz članska številka': številka prijave, ki jo AIR FRANCE in KLM izdata Kontaktni osebi, potem ko podjetje pristane na njune pogoje za članstvo.


'BlueBiz služba za pomoč uporabnikom': lokalna služba za pomoč uporabnikom, na katero se lahko Člani obrnejo, če imajo kakršno koli vprašanje o Programu BlueBiz.


'BlueBiz orodje za rezervacijo nagrad': spletno orodje za rezervacijo nagrad na BlueBizovi spletni strani, ki omogoča lažjo rezervacijo Nagradnih vozovnic.


'Poslovna pogodba': pogodba, ki jo sklenejo AIR FRANCE, KLM in podjetje z namenom določiti pogoje za cene letalskih vozovnic za osebje podjetja, ki potuje na linijah, na katerih letitaAir France in/ali KLM.


'Kontaktna oseba': zaposleni, ki ga Član določi med postopkom prijave, ki je pooblaščen za zastopanje in sprejemanje obveznosti, ki jih ima Član v okviru ProgramaBlueBiz, in ki solidarno zastopa tega Člana med njegovim članstvom.


'Datum začetka veljavnosti': datum, na katerega začne teči članstvo in o katerem AIR FRANCE in KLM obvestita Člana v elektronskem sporočilu, ki potrjuje Članovo prijavo v Program BlueBiz.


'Država prijave': država, v kateri ima Član sedež in kjer se je Član prijavil v Program BlueBiz.


'Identifikacija podjetja'
: podatek za uradno identifikacijo podjetja, na primer davčna številka ali številka za članstvo v gospodarski zbornici. Na obrazcu za prijavo, ki se uporablja v Državi prijave, je jasno navedeno, kateri podatek je potreben za identifikacijo podjetja.

'Član': podjetje, ki se je odločilo sodelovati v Programu BlueBiz, ki izpolnjuje pogoje, ki sta jih določila AIR FRANCE in KLM, in ki se je prijavilo v ProgramBlueBiz.


'Druge nagrade': druge nagrade, ki se poleg Nagradnih vozovnic ponujajo v okviru programa BlueBiz.


'Pogoji in pravila': splošni pogoji, ki določajo pogodbeno razmerje med AIR FRANCE in KLM ter Člani Programa BlueBiz in veljajo za vse Člane.'Potovalnizastopnik': potovalna agencija ali organizator potovanja, ki sta ali nista članaIATA.

2.Splošno

2.1. S svojo prijavo v Program BlueBiz Član potrdi, da soglaša s temi Pogoji in pravili in se izrecno strinja s tem, da je k njim zavezan.Air France in KLM si pridržujeta pravico do tega, da spremenita ali razveljavita Pogoje in pravila, vključno s shemo zbiranja in unovčevanja točk, in/ali da ukineta celoten Program BlueBiz. Člani bodo o spremembi programa, vključno s spremembami Pogojev in pravil, obveščeni preko BlueBizovihpublikacij. Spremembe bodo stopile v veljavo, takoj ko bosta Air France in KLM o njih obvestila Člane. Šteje se, da Član sprejema spremembo, če v 30 dneh po prejetju obvestila ne vloži pisne pritožbe priAir France in KLM in/ali če uporabi svojBlueBizov račun, si prislužiTočke BlueCredits, vloži zahtevek za Nagrado ali uporabi Nagrado ali drugo ugodnost, ki jo program ponuja v tem obdobju. Če se Član ne strinja z določeno spremembo, lahko svoje članstvo prekine, kot je opisano v 2.2. Air France in KLM si bosta po najboljših močeh prizadevala obveščati Člane o spremembah in/ali ukinitvi Programa BlueBiz, vendar nista odgovorna za nobeno izgubo ali škodo, ki bi bila posledica teh sprememb in/ali ukinitve.

2.2 Če želi Član prekiniti svoje članstvo, mora o tem nemudoma obvestiti Air France in KLM. Potem ko ju Član o tem obvesti, ne more več zbirati Točk BlueCredits, lahko pa zbrane točke porabi v roku 8 mesecev po prekinitvi članstva.

2.3. Če Air France in KLM ukineta Program BlueBiz, Člani po prejetju obvestila o ukinitvi ne morejo več zbirati Točk BlueCredits. V tem primeru lahko vse zbrane Točke BlueCredits porabijo v roku 6 mesecev po ukinitvi Programa BlueBiz.

2.4.  V primeru napačnega navajanja dejstev, goljufije, resne kršitve teh Pogojev in pravil, zlorabe Programa BlueBiz, vključno z neupoštevanjem smernic in postopkov programa ter navodil sodelavcev letalskih družb Air France in KLM, ali v primeru neprimernega vedenja Člana, njegove Kontaktne osebe in/ali zaposlenih, vključno s kakršnim koli neprimernim ali zlonamernim vedenjem v odnosu do Air France, KLM, Partnerskih letalskih družb in/ali podružnic Air France in/ali KLM, imata KLM in Air France pravico nemudoma prekiniti Članovo članstvo in/ali preklicati njegov BlueBizov saldo, vključno s preklicem vseh do tedaj zbranih Točk BlueCredits in vseh Nagradnih vozovnic. Če Član prenese sedež svojega podjetja ven iz Države prijave in/ali postane podatek, ki ga je navedel za Identifikacijo podjetja, neveljavenoz. če Član preneha opravljati svojo poslovno dejavnost zaradi (neprostovoljne) likvidacije ali iz kakršnega koli drugega razloga, imata Air France in KLM pravico nemudoma prekiniti Članovo članstvo in/ali preklicati njegov BlueBizovsaldo in vse do tedaj zbrane Točke BlueCredits.

2.5. Če član v obdobju 36 mesecev ne zbere nobene Točke BlueCredits, si Air France in KLM pridržujeta pravico do tega, da ukineta Članovo članstvo.

2.6. Air France in KLM z uporabo BlueBizovihpublikacij Člane obveščata o možnostihzamenjave Točk BlueCredits za Nagradne vozovnice ali Druge nagrade, vendar jetreba pred rezervacijo takšnih vozovnic preveriti, ali in v kakšni količini so te na razpolago. Air France in KLM si pridržujeta pravico do tega, da kadar koli določita dodatne pogoje za Nagradne vozovnice in Druge nagrade, vključno z dodatnim plačilom, ter da spremenita in/ali zvišata količino Točk BlueCredits, potrebnih za nakup Nagradne vozovnice ali Druge nagrade. Air France in KLM si bosta po najboljših močeh prizadevala zagotoviti, da bodo Nagradne vozovnice in Druge nagrade, ugodnosti in možnosti za zbiranje Točk BlueCredits, ki jih Članom oglašujeta kot razpoložljive, dejansko na razpolago. Kljub temu Air France in KLM ne zagotavljata in ne jamčita, da bodo takšne ugodnosti na razpolago.

2.7 Splošni pogoji prevoza letalske družbe KLM, ki so vloženi v register Okrožnega sodišča v Haagu, veljajo za vse lete letalske družbe KLM in so na voljo na spletni strani www.klm.com. Splošni pogoji prevoza letalske družbe Air France, ki so na voljo na spletni strani www.airfrance.com, veljajo za vse lete letalske družbe Air France.

Na letih Partnerskih letalskih družb in/ali pri Drugih nagradah, ki jih ponujajo določene partnerske družbe letalskih družbAir France in KLM, veljajo splošni pogoji prevoza teh družb.

3.Prijava

3.1. Za članstvo se lahko preko BlueBiz spletne strani v Državi prijave prijavijo le podjetja, ki imajo sedež v Državi prijave in niso sklenila Poslovne pogodbe. Član med postopkom prijave določi ne več kot eno Kontaktno osebo. Kontaktna oseba mora biti zaposlena v podjetju, ki se prijavlja za članstvo. Elektronski naslov Kontaktne osebe je obvezen podatek, ki ga je treba vpisati med postopkom prijave.


3.2. S prijavo v program BlueBiz se strinjate, da lahko prejemate vso komunikacijo vezano na program BlueBiz. Član programa BlueBiz je za potrditev članstva in prejem BlueBiz številke, dolžan letalski družbi AIR FRANCE KLM posredovati podatke kot so naziv podjetja e-pošta, poštni naslov, in kontaktne podatke osebe zadolžene za admisnistracijo programa.V primeru spremebe podatkov mora podjetje o tem pisno obvestiti AIR FRANCE KLM v najkrajšem možnem času.

3.3. Ko bo postopek prijave na BlueBizovi spletni strani opravljen, bosta AIR FRANCE in KLM preverila, ali podjetje izpolnjuje pogoje za članstvo, in po elektronski pošti v najkrajšem možnem času obvestila Kontaktno osebo, ali je bilo članstvo potrjeno ali zavrnjeno. Če podjetje ustreza kriterijem, bosta AIR FRANCE in KLM Članu izdalaBlueBizovo člansko številko in to številko ter geslo poslala Kontaktni osebi. Član je za uporabo svoje BlueBizovečlanske številke in gesla odgovoren sam. Za vsakega Člana se izda le ena BlueBizova članska številka.

3.4. Članstvo v BlueBizu ni prenosljivo in Kontaktna oseba mora AIR FRANCE in KLM nemudoma obvestiti o kakršni koli spremembi Članovega kontaktnega naslova, prenosu sedeža Članovega podjetja ven iz Države prijave, prenehanju veljavnosti podatka, navedenega za Identifikacijo podjetja, prenehanju opravljanja poslovne dejavnosti in kakršni koli spremembi Kontaktne osebe.

Zbiranje Točk BlueCredits

4.1. Člani lahko zbirajo Točke BlueCredits na letih Letalskih družb AIR FRANCE in KLM, če so izpolnjeni naslednji pogoji: vozovnica družbe KLM (074) ali vozovnica družbe Air France (057) je bila kupljena za račun Člana v Državi prijave,rezervirani razred ali cena letalske vozovnice nista izključena iz programa, vozovnica družbe KLM ali vozovnica družbe Air France je bila izdana na ime Članovega zaposlenega,Član mora med rezervacijo leta letalskima družbamaAIR FRANCE in KLM sporočitiBlueBizovo Članskoštevilko, še preden je vozovnica za zaposlenega izdana. Točke BlueCredits se prištejejo BlueBizovemu saldu šele potem, ko je bil let že opravljen.


4.2. Poleg Točk BlueCreditsso Članu v skladu s pogoji in pravili programa zvestobe FlyingBlue dodeljene tudi milje FlyingBlue. Točke BlueCredits se ne dodeljujejo za letez Nagradnimi vozovnicami in za lete z nagradnimi vozovnicami programa FlyingBlue. 

4.3. Točke BlueCredits so veljavne v obdobju dveh (2) polnih koledarskih let, ki pričneteči na datum, ko so bile Točke BlueCredits prištete k BlueBizovemusaldu, razen ob prekinitvi članstva, ko veljajo pogoji, opisani v členu 2 teh Pogojev in pravil.

4.4. Točk BlueCredits ni mogoče zamenjati za gotovino, točke niso prenosljive in jih ni mogoče prodati, zamenjati ali prenesti na BlueBizov saldo drugih Članov. Če pride do združitve ali prevzema Članov, se lahko Točke BlueCredits na drug BlueBizov saldo prenesejo le s pisnim privoljenjem BlueBizoveslužbe za pomoč uporabnikom. Točke BlueCredits se običajno prištejejo ustreznemu BlueBizovemu salduv povprečnem obdobju od 8 do 6 tednov po opravljenem letu, a lahko nanj vplivajo tudi dodatne zamude pri obdelavi podatkov v družbah AIR FRANCE in KLM.

4.5. Razenko je izrecno navedeno, da je drugače, se Točke BlueCredits Članom ne dodeljujejo za nazaj, razen ko točke niso bile dodeljene namerno ali so posledica malomarnosti letalskih družb
AIR FRANCE in KLM. V tem primeru mora Član na zahtevo letalskih družb AIR FRANCE in KLM svojo vozovnico, vključno s kopijo svojega vstopnega kupona, predati BlueBizovi službi za pomoč uporabnikom. Član je sam odgovoren za to, čedružbamaAIR FRANCE in KLM ne sporočiBlueBizove članskeštevilke svojega zaposlenega.

4.6. Stroške vseh nastalih davčnih obveznosti in/ali drugih dodatnih finančnih obveznosti, ki izhajajo iz BlueBiza in/ali so posledica uporabe Nagradnih vozovnic in/ali Drugih nagrad, nosi Član.

4.7. Nekatere posebne cenovne kategorije vozovnic ne izpolnjujejo pogojev za dodeljevanjeTočk BlueCredits in sta jih AIR FRANCE in KLM izključila iz Programa BlueBiz. Na BlueBizovi spletni strani je na voljo seznam izključenih cenovnih kategorij vozovnic, ki se redno osvežuje.

Poraba Točk BlueCredits

5.1. Razen ko je izrecno navedeno, da je drugače, lahko Točke BlueCredits zamenja le Kontaktna oseba, ki jih ne more zamenjati v povezavi z gotovinskim plačilom, miljami FlyingBlue ali drugimi ugodnostmi, pridobljenimi v okviru programov zvestobe.

5.2. Točke BlueCredits se lahko zamenjajo za Nagradne vozovnice za lete letalskih družb Air France, KLM in Programskih partnerskih letalskih družb. Zamenjavo ponuja BlueBizovo orodje za rezervacijo na spletni strani Države prijave (in je članu na voljo, potem ko se prijavi v spletno stran). Točke se lahko zamenjajo za Druge nagrade pod pogoji, ki so navedeni v BlueBizovih publikacijah.


5.3. Zahtevek za Nagradne vozovnice in Druge nagrade se lahkoodda z uporabo Bluebizovega spletnega orodja za rezervacijo nagrad ali s klicem na BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom in je odvisen od razpoložljivosti letov v Orodju za rezervacijo nagrad in od kriterijev rezervacije, kot so navedeni v Bluebizovih publikacijah. Podrobnosti elektronskih vozovnic (e-vozovnic) se pošljejo na elektronski naslov, ki je bil vpisan v obrazec orodja za rezervacijo nagrad. Elektronsko sporočilo, ki potrjuje, da je bil članov račun bremenjen za ustrezno število Točk BlueCredits, sepošlje tudi Kontaktni osebi. V vseh ostalih primerih se Nagrade pošljejo z navadno pošto. Air France in KLM ne prevzemata odgovornosti za vozovnice, e-vozovnice in/ali nagrade, ki so dostavljene z zamudo, so izgubljene, niso dostavljene ali so dostavljene nepravilno, če te dostave z zamudo, izgube, neopravljene ali nepravilne dostave nistapovzročili letalski družbiAir France in KLM, kar velja za primere, ko vozovnice, e-vozovnice in/ali nagrade dostavijo z zamudo ali izgubijo ponudniki poštnih storitevin/ali sovozovnice, e-vozovnice in/ali nagrade dostavljene z zamudo ali izgubljene zaradicarinskih postopkov.


5.4. Točke BlueCredits, ki po vrednosti ustrezajo denarni valuti, v kateri se v posamezni državi prodajajo vozovnice, lahko Člani zamenjajo za Nagradno vozovnico, če znesek Točk BlueCredits ustreza dejanski prodajni vrednosti vozovnice, ki je objavljena v Računalniškem sistemu za rezervacije (CRS), vključno z ustreznimi (letališkimi) pristojbinami in doplačili za gorivo, varnost, zavarovanje in/ali drugimi doplačili, potrebnimi za določen let. Če so,potem ko je vozovnica že rezervirana, toda še preden je dejansko dostavljena, obračunani dodatni davki in/ali doplačila, morataAir France in KLM o tem nemudoma obvestiti Člana. Air France in KLM si pridržujeta pravico do tega, da Članu zaračunata te stroške.


5.5. Član lahko preko Računalniškega sistema za rezervacije (CRS) Točke BlueCredits zamenja za vozovnice, ki so v splošni prodaji, razen za vozovnice z znižano ceno, vozovnice za zaposlene, vojaške ali vladne vozovnice, brezplačne vozovnice ali nagradne vozovnice pa tudi vse druge vozovnice, za katere ne velja običajna prodajna cena.Air France in KLM si pridružujeta pravico do tega, da izključita določene razrede prevoza, o čemer morata obvestiti Člane.

5.6. Če to dovoljujejo pogoji za nakup vozovnice po določeni tarifi, lahko Kontaktna oseba preko BlueBizove službe za pomoč uporabnikom pred začetkom leta spremeni in/ali odpove Nagradno vozovnico. Vsakasprememba in/ali odpoved Nagradne vozovnice je lahko povezana z dodatnimi stroški, kar je odvisno od tarifnih pogojev, ki veljajo za določeno vozovnico. Če Član spremeni vozovnico, mu bosta Air France in KLM pred obdelavo zahtevka za spremembo vozovnice zaračunala nastale stroške, tako da bosta z njegovega računa odštela Točke BlueCredits in/ali zahtevala od Člana, da plača dodatno vsoto v gotovini.Če Član odpove Nagradno vozovnico, mu bo povrnjeno ustrezno število Točk BlueCredits, od katerih se bodo odšteli ustrezni stroški odpovedi.

Osebni podatki

6.1. Air France in KLM osebne podatke, povezane s sodelovanjem Člana in Kontaktne osebe (»Osebni podatki«) v Programu BlueBiz, obdelujeta v skladu z veljavnimi predpisi za varovanje osebnih podatkov, kot sta Nizozemski zakon o varovanju osebnih podatkov (‘WetBeschermingPersoonsgegevens´) in francoski zakon z dne 7. Januarja 1978 in sprememba zakona z dne 6. avgusta 2004. KLM je Nizozemski urad za varstvo podatkov (‘CollegeBeschermingPersoonsgegevens´) obvestil o obdelavi teh Osebnih podatkov. Air France je Francoski urad za varstvo podatkov (“CommissionNationaleInformatiqueetLibertés” - CNIL) obvestil o obdelavi teh Osebnih podatkov.

6.2. Osebni podatki se uporabljajo in izmenjujejo z namenom pravilnega delovanja Programa BlueBiz. Poleg tega Air France in KLM Osebne podatke uporabljata tudi za direktni marketing in/ali za namene komuniciranja. Če Kontaktna oseba ne želi prejemati informacij o izdelkih in storitvah, lahko o tem kadar koli obvesti BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom.

Preverjanje

7.1. AIR FRANCE in KLM si pridržujeta pravico do tega, da kadar koli preverita veljavnost članstva v Programu BlueBiz, ne da bi o tem vnaprej obvestila Kontaktno osebo. Namen teh preverjanj je letalskima družbama AIR FRANCE in KLM omogočiti, da zagotavljata, da Člani upoštevajo BlueBizove Splošne pogoje, in odkrivata goljufijo.

7.2. Če med preverjanjem AIR FRANCE in KLM odkrijeta kakšne nepravilnosti in/ali kršitve, imata pravico enostransko prekiniti obdelavo točk BlueCredits, Nagradnih vozovnic in Drugih nagrad ali ugodnosti, dokler omenjene nepravilnosti in/ali kršitve niso odpravljene tako, da sta AIR FRANCE in KLM v ustrezni meri zadovoljna. AIR FRANCE in KLM imata pravico do tega, da prekineta članstvo, kot je opisano v 2.5.

7.3. V primeru kršitev splošnih pogojev lahko letalska družba AIR FRANCE KLM nemudoma zamrzne pridobivanje BlueBiz točk, koriščenje točk za vozovnice in ostale nagrade, dokler se kršitev ne razišče. Letalska družba AIR FRANCE KLM je upravičena za takojšno prekinitev članstva v programu BlueBiz, glede na splošne pogoje, člen 2.5

Omejitev odgovornosti in veljavno pravo

8.1. Air France, KLM in Partnerske letalske družbe ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za nepooblaščeno prijavo za članstvo in/ali uporabo Programa BlueBiz in/ali goljufiva dejanja, ki jih zagrešijo Kontaktne osebe. V primeru nepravilnosti mora Kontaktna oseba nemudoma stopiti v stik z BlueBizovoslužbo za pomoč uporabnikom, nato pa bolahko zablokira Članov BlueBizov račun. Član je odgovoren za vsakršno izgubo, ki je posledica (domnevne) neustrezne uporabe BlueBizovega računa, kot je na primer nepooblaščeno unovčenje Točk BlueCredits. Air France in KLM ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, smrt, zamudo, poškodbo ali izgubo, ki bi nastala zaradi storitev, nagrad ali ugodnosti ali v povezavi s storitvami, nagradami in ugodnostmi, ki jih ponujajo ali jih ne ponujajo Air France, KLM in Partnerske letalske družbe, razen v okoliščinah, ko takšna škoda ali izguba nastane zaradi malomarnosti družbe KLM ali jo je ta povzročila z naklepom povzročiti takšno škodo ali iz malomarnosti in z zavestjo, da bo takšna škoda verjetno nastala, razen če Varšavska konvencija (dopolnjena različica) ali Montrealska konvencija, odvisno od tega, katera se uporablja, določata drugače. Air France in KLM nistaodgovorna za nobeno izgubo ali škodo, ki je posledica ukinitve ali spremembe Programa BlueBiz.

8.2. Program BlueBizovse ureja in razlaga v skladu s francoskim pravom in vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali so z njimi povezani, bo reševalo pristojno francosko sodišče, razen če prisilne določbe prava, ki veljajo, ne glede na pravo in pristojno sodišče, ki urejata pogodbo, določajo drugače.

Lokalna zakonodaja ali lokalni predpisi so lahko takšni, da Air France in KLM ne moreta ponuditi Programa BlueBiz ali delov Programa BlueBiz v določenih državah in določenim Članom. Air France in KLM ne prevzemata odgovornosti, če ravnata v skladu z zakonodajo ali predpisi in si pridržujeta pravico prekiniti pogodbo s Članom in/ali preklicati Točke BlueCredits.

8.3. Jezik teh Pogojev in pravil je angleščina. V primeru prevodov teh Pogojev in pravil prevlada angleščina.

Pritožbe

9.1. Kljub previdnosti in opozorilom letalskih družb Air France in KLM lahko Član morebitne pritožbe v zvezi s Programom BlueBiz ali deli Programa BlueBiz vloži pri BlueBizovi službi za pomoč uporabnikom. Če se želi Član pritožiti o Nagradnih vozovnicah ali Drugih nagradah, mora Kontaktna oseba v roku 6 mesecev po uporabi Nagradne vozovnice in/ali Druge nagrade o pritožbi obvestiti BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom.

9.2. Kontaktni podatki za Program BlueBizso na voljo na lokalnih spletnih straneh letalskih družbAir France in KLM (www.airfrance.com, www.klm.com).
return to top of page