BlueBiz
Splošni pogoji in pravila

1. Informacije za člane

1. Opredelitve

Razen tam, kjer je izrecno navedeno, da je drugače, so izrazi, ki so v teh Pogojih in pravilih pisani z veliko začetnico, opredeljeni, kot je zapisano spodaj:

Air France: Société Société Air France, družba z omejeno odgovornostjo s kapitalom v višini 126.748.775 EUR registrirana po francoskem pravu. Njen sedež se nahaja na 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Francija. Registrirana je pri Registre du Commerce et des Sociétés mesta Bobigny pod številko 420 495 178.

KLM: Koniklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), družba z omejeno odgovornostjo registrirana po nizozemskem pravu. Njen sedež se nahaja na Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nizozemska. Registrirana je pri Gospodarski zbornici v Amsterdamu pod številko 33014286.

Skrbnik: član osebja Družbe članice, ki ga je Družba članica določila za upravljanje svojega računa BlueBiz v imenu Družbe članice in zastopa navedeno družbo v okviru Programa BlueBiz. Potrebno je dodati kontaktne podatke druge osebe kot namestnika.

Točke Blue Credits: točke, ki jih je Družba članica pridobi pri nakupu vozovnic in potovanjem z Air France, KLM, Sodelujočimi letalskimi družbami in Drugimi letalskimi partnerji v skladu s pogoji, opisanimi v BlueBiz publikacijah. Točke lahko uporabite za pridobitev BlueBiz nagrad.

BlueBiz nagrada: BlueBiz nagradne vozovnice, nagradne Plačljive možnosti in druge BlueBiz ugodnosti, ki jih lahko dobite s Točkami Blue Credits v skladu s pogoji, opisanimi v BlueBiz publikacijah.

BlueBiz nagradna vozovnica: vozovnica, izdana na letih Air France, KLM in/ali Sodelujočih letalskih družb, ki jih lahko dobite s Točkami Blue Credits v skladu s pogoji, opisanimi v BlueBiz publikacijah.

BlueBiz članska številka: številka BlueBiz računa, ustvarjenega pri AIR FRANCE in KLM, in sporočenega Družbi članici, ko le-ta sprejme Splošne pogoje za BlueBiz; to člansko številko je treba uporabiti za vse vozovnice izdane na račun Družbe članice.

BlueBiz služba za pomoč uporabnikom: storitev, ki jo lahko Družba članica uporabi na spletu preko spletnega mesta BlueBiz.com, da bi postavila kakršnakoli vprašanja v zvezi s Programom BlueBiz.

Program BlueBiz ali BlueBiz: program Air France in KLM, rezerviran za podjetja, katerih zaposleni potujejo na Air France, KLM in Sodelujočih letalskih družbah; Družba članica lahko pridobi Točke Blue Credits in jih zamenja za BlueBiz nagrado, v skladu s pogoji, opisanimi v BlueBiz publikacijah.

BlueBiz Publikacije: splošni izraz za komunikacijske metode, ki jih BlueBiz redno uporablja za obveščanje o Programu BlueBiz, kot so razdelki BlueBiz na spletnih straneh Air France, KLM in Sodelujočih letalskih družb ali e-pošto BlueBiz.

BlueBiz Referenca: številka BlueBiz računa, ki sta jo ustvarili Air France in KLM. Ta številka se pošlje Skrbniku Družbe članice, ko potrdi Splošne pogoje. Ta številka računa mora biti navedena v vsaki rezervaciji v imenu Družbe članice.

BlueBiz saldo: pregled vseh transakcij, ki jih je v okviru Programa BlueBiz opravila Družba članica in prikazuje skupno količino Točk Blue Credits.
Poslovna pogodba: pogodba, sklenjena med Air France, KLM, Sodelujočimi letalskimi družbami in Družbo članico, da bi določili cene prevoza, ki veljajo za zaposlene v Družbi članici, ki potujejo na letalskih progah Air France in/ali KLM in/ali Sodelujočih letalskih družb.
Država članstva: država, v kateri ima Družba članica sedež (in je identificirana z registrsko številko) in v kateri se je vključila v Program BlueBiz.

Datum začetka veljavnosti: datum, ko Družba članica vstopi v Program BlueBiz in s katerim začnejo veljati pogoji sporazuma, ki jih Air France in KLM posredujeta Družbi članici s potrditveno e-pošto.

Uslužbenec: oseba, ki dela kot zaposleni ali sodelavec v Družbi članici.

Splošni pogoji za BlueBiz: sedanji Splošni pogoji, ki urejajo odnose med Air France in KLM ter Družbo članico.

Družba članica: pravna oseba, ki se je odločila za sodelovanje v Programu BlueBiz, je izpolnila zahtevane pogoje in je sprejela Splošne pogoje za BlueBiz.

BlueBiz Druge ugodnosti: ugodnosti, ki niso BlueBiz nagradne vozovnice in nagradne Plačljive možnosti, ki jih dobite s Točkami Blue Credits.

Plačljive možnosti: pomožne storitve, ki jih ponujata Air France in KLM. Te izdelke lahko kupite s Točkami Blue Credits in so povezani z rezervacijo ali nakupom vozovnice Air France, KLM in Sodelujočih letalskih družb, glede na razpoložljivost pri vsakem letalskem prevozniku.

Sodelujoče letalske družbe: letalske družbe, ki sodelujejo v Programu BlueBiz in ga uporabljajo kot program, namenjen izključno podjetjem; možno je pridobiti Točke Blue Credits in/ali pridobiti BlueBiz nagradne vozovnice za lete, ki jih te letalske družbe opravljajo pod pogoji, opisanimi v BlueBiz publikacijah. Seznam sodelujočih podjetij se lahko spremeni kadarkoli in je na voljo na spletnih straneh Air France in KLM.

Drugi letalski partnerji: drugi letalski prevozniki, ki jih Air France in KLM imenujejo za letalske partnerje; možno je pridobiti Točke Blue Credits in/ali pridobiti BlueBiz nagradne vozovnice za lete, ki jih te letalske družbe opravljajo pod pogoji, opisanimi v BlueBiz publikacijah. Seznam Drugih letalskih partnerjev se lahko spremeni kadarkoli in je na voljo na spletnih straneh Air France in KLM.

Potovalni zastopnik: potovalne agencije ali organizatorji potovanj, ki so ali niso člani IATA.

2. Splošne informacije

2.1. Ko postane članica Programa BlueBiz, Družba članica sprejme Splošne pogoje za BlueBiz in se strinja, da jih bo spoštovala. AIR FRANCE in KLM si pridržujeta pravico do razveljavitve ali spreminjanja splošnih pogojev, še posebej, ker se nanašajo na lestvico pridobivanja Točk Blue Credits in da v celoti prekineta Program BlueBiz. Obveščanje o spremembah Programa BlueBiz, vključno s spremembami Splošnih pogojev, poteka preko BlueBiz publikacij in stopijo v veljajo ob obvestilu s strani AIR FRANCE in KLM. Predpostavlja se, da Družba članica sprejme spremembe, če ne pošlje pisnega zahtevka AIR FRANCE in KLM v 30 dneh in/ali če uporablja svoj BlueBiz račun, pridobi Točke Blue Credits ali zahteva BlueBiz nagrado v Programu BlueBiz v tem obdobju. Če Družba članica ne sprejme sprememb, lahko prekine pogodbo, kakor je opisano v točki 2.2. AIR FRANCE in KLM si bosta po najboljših močeh prizadevala, da bosta sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi obvestili Družbo članico o spremembah Programa BlueBiz ali njegovem prenehanju, vendar AIR FRANCE in KLM ne prevzamejo odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi bila posledica zaradi sprememb ali prenehanja.

2.2 Če želi Družba članica prekiniti svoje članstvo, mora takoj obvestiti AIR FRANCE in KLM po elektronski pošti, ne bo mogla več pridobivati Točk Blue Credits, lahko pa zbrane točke porabi v roku 8 mesecev po prenehanju pogodbe.

2.3. Če AIR FRANCE in KLM v celoti ukineta Program BlueBiz, Družba članica ne bo več pridobivala Točk Blue Credits po prejetju obvestilu o prenehanju. V tem primeru se lahko vse zbrane Točke Blue Credits porabijo v šestih mesecih po prenehanju Programa BlueBiz.

2.4 Prodaja, nakup, posredovanje, nadaljnja prodaja ali zamenjava Točk Blue Credits in BlueBiz nagrad za kakršno koli nadomestilo je prepovedano; kršitelji, vključno z vsakim potnikom, ki uporabljajo BlueBiz nagradne vozovnice, nagradne Plačljive možnosti ali Druge ugodnosti BlueBiz so odgovorni za škodo in stroške postopka.

2.5 V primeru napačnega navajanja dejstev, goljufije, kršitve Splošnih pogojev ali zlorabe Programa BlueBiz, vključno z nespoštovanjem smernic in postopkov Programa BlueBiz ali navodil zaposlenih v družbi AIR FRANCE in KLM, v primeru nepravilnega upravljanje s strani Družbe članice, njegovega Skrbnika in/ali zaposlenih in zlasti v primeru težav, nadlegovanja v odnosu do AIR FRANCE, KLM in Sodelujočih letalskih družb in/ali družb, povezanih z AIR FRANCE in/ali KLM, lahko AIR FRANCE in KLM, takoj in s polno pravico
(i) s takojšnim učinkom prekine pogodbo, sklenjeno z Družbo članico;
(ii) in/ali prekliče BlueBiz članstvo, s tem pa izniči vse Točke Blue Credits ali neuporabljene BlueBiz nagrade;
(iii) in kadar je to primerno, zahtevati, da Družba članica plača celotno veljavno vozovnico za vse prevožene segmente ali Plačljive možnosti, ki so se uporabljali za vsako BlueBiz nagrado, ki je bila pridobljena z goljufijo. Če Družba članica prenese svoj sedež izven države članice ali če Družba članica preneha s svojo dejavnostjo zaradi likvidacije ali iz katerega koli drugega razloga, lahko AIR FRANCE in KLM takoj prekineta pogodbo in/ali razveljavita BlueBiz članstvo in vse pridobljene Točke Blue Credits.

2.6. Če Družba članica v obdobju 36 mesecev ne pridobi Točk Blue Credits, si AIR FRANCE in KLM pridržita pravico do odpovedi članstva.

2.7. AIR FRANCE in KLM z uporabo BlueBiz publikacij, obveščata družbo članico o vseh možnostih za pretvorbo Točk Blue Credits v BlueBiz nagradne vozovnice, vendar je treba pred rezervacijo takšnih vozovnic preveriti, ali in v kakšni količini so te na razpolago. AIR FRANCE in KLM si pridržujeta pravico, da kadar koli določita dodatne pogoje za pridobitev BlueBiz nagradnih vozovnic, zlasti pravico do sprememb in/ali povečanja števila potrebnih Točk Blue Credits. AIR FRANCE in KLM si bosta po najboljših močeh prizadevala zagotoviti, da bodo Nagradne vozovnice in Druge nagrade, ugodnosti in možnosti za zbiranje Točk Blue Credits, ki jih oglašujeta kot razpoložljive, dejansko na razpolago. Kljub temu AIR FRANCE in KLM ne zagotavljata in ne jamčita, da bodo takšne ugodnosti na razpolago.

2.8 V zvezi z uveljavljanjem splošnih pogojev BlueBiz si AIR FRANCE in KLM pridržujeta pravico do ustreznega pravnega ukrepanja proti družbi članici in povrnitve škode, odvetniških in sodnih stroškov.

2.9. Splošni pogoji prevoza letalske družbe KLM, ki so vloženi v register Okrožnega sodišča v Haagu, veljajo za vse lete letalske družbe KLM in so na voljo na spletni strani www.klm.com.
Splošni pogoji prevoza letalske družbe AIR FRANCE, ki veljajo za vse lete letalske družbe AIR FRANCE so na voljo na spletni strani www.airfrance.com.
Za lete, ki jih opravljajo sodelujoče letalske družbe in drugi letalski partnerji, veljajo splošni pogoji prevoza teh družb.

3. Pogoji za članstvo

3.1. Samo podjetja, ki še niso sklenila (in/ali se ne pogajajo ali sklepajo) Poslovne pogodbe in katerih sedeži se nahajajo v državi članstva, se lahko prijavijo za Program BlueBiz. Družba bo morala med postopkom članstva imenovati Skrbnika. Ta Skrbnik mora biti zaposlen v podjetju, ki podpiše pogodbo BlueBiz.
Družba bo izpolnila obrazec za članstvo na spletnih straneh AIR FRANCE, KLM in Sodelujočih letalskih družb ali turističnih agencijah. Poleg tega mora podjetje v tem trenutku sprejeti Splošne pogoje. Vsak zaposleni, ki predloži obrazec za članstvo v svoji družbi, potrjuje, da je njegova družba odobrila navedeno dejanje.
Administrativni e-poštni naslov mora biti posredovan med postopkom pridobivanja članstva. Vsa sporočila v zvezi s Programom BlueBiz bodo poslana na ta e-poštni naslov.
Po potrditvi vpisa bo skrbnik povabljen, da imenuje drugo kontaktno osebo kot nadomestno osebo.

3.2 Pri prijavi v Program BlueBiz Družba članica soglaša s sprejemanjem BlueBiz sporočil, ki so osnovni del programa BlueBiz. Družba članica je dolžna zagotoviti Air France in KLM aktivni e-poštni naslov in poštni naslov za sprejem svojih BlueBiz referenčnih številk, gesla in BlueBiz komunikacij. Če Družba članica spremeni svoj e-poštni naslov, poštni naslov, Skrbnika in/ali drugo kontaktno osebo, mora Družba članica Air France in KLM obvestiti pisno ali elektronsko preko BlueBiz strani na spletnih straneh podjetja Air France, KLM ali letalskih partnerjev, brez nepotrebnega odlašanja.

3.3. Podjetje lahko predloži le en prijavni obrazec za Program BlueBiz in pridobi samo eno BlueBiz referenčno številko.

3.4. Turistične agencije (in podružnice) se ne smejo prijaviti za Program BlueBiz. Zaposleni v turističnih agencijah tudi ne bodo sprejeti kot Skrbnik v imenu podjetja.

3.5. Po izvedbi postopkov za pridobitev članstva bosta Air France in KLM preverila, ali so izpolnjeni pogoji za pridružitev Programu BlueBiz, in bo Skrbnika čimprej obvestil o sprejetju ali zavrnitvi podjetja po elektronski pošti. Družba članica je odgovorna za uporabo svoje BlueBiz referenčne številke in gesla. Air France in KLM si pridržujeta pravico do zavrnitve registracije katere koli družbe, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za udeležbo v Programu BlueBiz.

3.6. Računa BlueBiz ni mogoče prenesti in skrbnik mora nemudoma obvestiti družbi Air France in KLM o kakršnikoli spremembi naslova, prenosu sedeža izven države članice, prenehanju dejavnosti zaradi likvidacije, itd.

4.Pogoji za zbiranje Točk Blue Credits

4.1. Član lahko pridobi Točke Blue Credits na letih AIR FRANCE, KLM in Sodelujočih letalskih družb ter Drugih letalskih partnerjih, kot je opisano v BlueBiz publikacijah. Točke Blue Credits bodo dodeljene Družbi članici v skladu s shemo Blue Credits, ki velja na dan navedenega leta, pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vozovnico plača Družba članica in je izdana na ime zaposlenega v Družbi članici;
- rezervirani razred in cena, navedeni na vozovnici, nista izključeni iz Programa BlueBiz;
- Referenčno številko BlueBiz je treba sporočiti ob rezervaciji in mora biti registrirana v dokumentih rezervacij.

V nasprotnem primeru izdanih vozovnic ni mogoče upoštevati pri pridobivanju Točk Blue Credits. Točke Blue Credits bodo dodeljene šele po opravljenem letu. BlueBiz nagradna vozovnica ni upravičena do pridobitve Točk Blue Credits.

4.2. Flight Blue nagradne vozovnice ali program zvestobe sodelujočih letalskih družb ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev Točk Blue Credits.

4.3. Točke Blue Credits veljajo v dveh polnih koledarskih letih od dneva, ko so vknjižene v BlueBiz saldu, ob upoštevanju pogojev iz 2. člena zgoraj.

4.4.Točk Blue Credits ni mogoče razdeliti in nimajo menjalne tržne vrednosti; ni jih mogoče zamenjati za denarno vrednost in jih ni mogoče prenesti niti dodeliti, z ali brez plačila, na drug BlueBiz račun. V primeru združitve ali nakupa Družbe članice se Točke Blue Credits lahko prenesejo na drug BlueBiz račun le z izrecnim pisnim soglasjem BlueBizove službe za pomoč uporabnikom. Točke Blue Credits so prištejejo ustreznemu računu BlueBiz od 6 do 8 tednov po opravljenem letu, a lahko nanj vplivajo tudi dodatne zamude pri obdelavi podatkov v družbah AIR FRANCE in KLM. BlueBiz saldo je kadarkoli dostopen s strani Skrbnika na spletnih straneh AIR FRANCE in KLM.

4.5. Če med rezervacijo ni posredovana referenčna številka BlueBiza, lahko Skrbnik zahteva, da se te nedodeljene Točke Blue Credits vnesejo v njihov račun s pomočjo obrazca za dodelitev Točk Blue Credits, ki je na voljo na spletnih straneh AIR FRANCE in KLM, do 6 mesecev po opravljenem letu.
Točke Blue Credits ni možno dodeliti, če so bili leti opravljeni pred vpisom.

4.6. Davčne in/ali finančne zahteve v zvezi z BlueBiz in/ali so posledica uporabe BlueBiz nagradnih vozovnic so v pristojnosti Družbe članice.

4.7. Nekatere posebne cenovne kategorije vozovnic ne izpolnjujejo pogojev za dodeljevanje Točk Blue Credits in so iz Programa BlueBiz izključene s strani AIR FRANCE, KLM ter Sodelujočih letalskih družb. BlueBiz sheme so na voljo na spletnih straneh AIR FRANCE, KLM in Sodelujočih letalskih družb.

5. Pogoji za uporabo Točk Blue Credits

5.1. Razen ko je izrecno navedeno, da je drugače, lahko Točke Blue Credits zamenja le Skrbnik, ki jih ne more zamenjati v povezavi z gotovinskim plačilom, miljami FlyingBlue ali drugimi ugodnostmi, pridobljenimi v okviru programov zvestobe.

5.2 Točke Blue Credits je mogoče zamenjati za BlueBiz nagradne vozovnice na spletnih straneh AIR FRANCE in KLM v skladu s postopki opisanimi v BlueBiz publikacijah.

5.3. BlueBiz nagradne vozovnice lahko dobite, odvisno od razpoložljivosti letov in/ali plačanih možnosti, meril za rezervacijo navedenih v BlueBiz Publikacijah in zadostnega števila Točk Blue Credits. Podrobnosti o elektronskih vozovnicah (e-vozovnice, EMD za Plačljive možnosti) bodo poslane na e-poštni naslov, naveden v dokumentu za BlueBiz nagradno rezervacijo. E-pošta bo poslana tudi Skrbniku, da potrdi število Točk Blue Credits, ki bodo bremenile račun BlueBiz Družbe članice v ustreznem številu, potrebnemu za BlueBiz nagrado. AIR FRANCE in KLM nista odgovorna za izgubo BlueBiz nagrad.

5.4. Točke Blue Credits je mogoče zamenjati za BlueBiz nagradne vozovnice v splošni prodaji (nejavne vozovnice ali vozovnice z znižanimo ceno, kot so brezplačne vozovnice, nagradne vozovnice, otroške, vojaške ali vladne vozovnice, brezplačne vozovnice in vse ostale vozovnice, za katere se običajna javna cena ne uporablja, so izključene). AIR FRANCE, KLM in Sodelujoče letalske družbe si pridržujejo pravico, da izključijo določene razrede prevoza.

5.5. Skrbnik lahko spremeni in/ali prekliče BlueBiz nagradno vozovnico preko BlueBizove službe za pomoč uporabnikom, če to omogočajo pravila voznine.

Vsak zahtevek za spremembo BlueBiz nagradne vozovnice mora biti posredovan pred odhodom v BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom v skladu z veljavnim pogoji vozovnice in obratovalnim časom centra BlueBiz (storitev je med vikendi zaprta). Odvisno od veljavnih pravil o cenah, lahko spreminjanje BlueBiz nagradnih vozovnic privede do spremembe Točk Blue Credits (bremenitev ali pripis).

Vse dodatne stroške zaradi spremembe je mogoče plačati samo s kreditno kartico ali drugimi sprejetimi plačilnimi sredstvi, razen z Točkami Blue Credits. Za vse zahtevke za vračilo BlueBiz nagrade bo povračilo Točk Blue Credits možno v skladu z veljavnimi pogoji prevoza.

V primeru spremembe in/ali preklica BlueBiz nagrade se lahko v BlueBiz računu Družbe članice povrnejo le Točke Blue Credits; ni možno vračila denarja.

6. Varstvo podatkov

6.1. Osebne podatke v zvezi s sodelovanjem Družbe članice in Skrbnika ("Osebni podatki") v Programu BlueBiz obdelujeta in uporabljata AIR FRANCE in KLM v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. KLM je Nizozemski urad za varstvo podatkov ("College Bescherming Persoonsgegevens") obvestil o obdelavi teh Osebnih podatkov. AIR FRANCE je obvestil francoski urad za varstvo podatkov ("Nationale Informatique et Libertés" - CNIL) o obdelavi teh Osebnih podatkov.

6.2. Osebne informacije se uporabljajo in izmenjujejo med AIR FRANCE, KLM, Sodelujočimi letalskimi družbami in Drugimi letalskimi partnerji z namenom pravilnega delovanja Programa BlueBiz. Poleg tega bodo osebni podatki uporabljeni za neposredno trženje in komunikacijo s strani AIR FRANCE, KLM, Sodelujočih letalskih družb in Drugih letalskih partnerjev. Če Skrbnik ne želi prejemati informacij o izdelkih in storitvah, lahko kadarkoli obvesti BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom. Upravitelj ima tudi pravico do dostopa in spreminjanja vseh informacij, ki se nanašajo nanje.

7. Preverjanje

7.1. AIR FRANCE in KLM si pridržujeta pravico, da kadar koli preverita veljavnost članstva družbe članice v Programu BlueBiz, ne da bi predhodno obvestili skrbnika. Namen teh preverjanj je pomagati AIR FRANCE in KLM zagotavljati skladnost s splošnimi pogoji Programa BlueBiz in odkrivati goljufije.

7.2 Na zahtevo AIR FRANCE in KLM, z namenom preverjanja upravičenosti katere koli vozovnice, na podlagi katere se pridobijo Točke Blue Credits, ali katere koli osebe, ki je upravičena do BlueBiz nagrad, mora Družba članica predložiti:
(i) veljavno dokazilo o identiteti;
(ii) dokazilo, da so karte dejansko plačane s strani Družbe članice in so bile izdane na ime zaposlenega v Družbi članici;
(iii) ali katero koli drugo dokumentacijo za preverjanje takšne ustreznosti.
Če tega ne storijo v razumnem roku, kot ga določita AIR FRANCE in KLM, bo to samodejno pripeljalo do začasne prekinitve ali prenehanja pogodbe z družbo, kot je navedeno v členu 2.5.

7.3. Če se pri preverjanju ugotovijo nepravilnosti in/ali kršitve, imata AIR FRANCE in KLM pravico, da enostransko prekineta pridobivanje in uporabo Točk Blue Credits, dokler nepravilnosti in/ali kršitve niso odpravljene tako, da sta AIR FRANCE in KLM v ustrezni meri zadovoljna. AIR FRANCE in KLM sta pooblaščena, da prekineta pogodbo, kot je navedeno v členu 2.5.

8. Omejitev odgovornosti in veljavno pravo

8.1. AIR FRANCE in KLM ne moreta biti odgovorna za nepooblaščeno prijavo za članstvo, nepravilno uporabo Programa BlueBiz in/ali goljufivih dejanj, ki jih storijo Skrbniki. V primeru nepravilnosti mora Skrbnik takoj stopiti v stik z BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom, da blokira račun Družbe članice. Družba članica bo odgovorna za vso (domnevno) nepravilno uporabo računa BlueBiz, kot je nepooblaščeno vnovčenje Točk Blue Credits. AIR FRANCE in KLM ne prevzemata nikakršne odgovornosti za škodo, zamude, izgube, poškodbe ali smrtne žrtve, povezane s storitvami ali ugodnostmi, ki jih zagotavljajo AIR FRANCE, KLM, Sodelujoče letalske družbe in Drugi letalski partnerji, razen če takšna škoda ali izguba nastane zaradi malomarnosti s strani AIR FRANCE ali KLM ali namernega dejanja ob vedenju, da bo takšna škoda verjetno nastala, razen če Varšavska konvencija (spremenjena različica) ali Montrealski konvenciji, odvisno od tega, katera se uporablja, določata drugače. AIR FRANCE in KLM ne moreta biti odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je posledica prenehanja Programa BlueBiz ali kakršnih koli sprememb, ki so mu bile naložene.

8.2. Program BlueBiz ureja francoska zakonodaja, vsi morebitni pravni spori pa bodo v izključni pristojnosti Tribunal de Commerce of Paris, razen za druge ukrepe, ki jih določa veljavna zakonodaja, ne glede na pravo in pristojnost, ki se uporablja za pogodbo. Lokalna zakonodaja lahko podjetjem AIR FRANCE in KLM omejuje ponudbo celotnega ali delnega Programa BlueBiz v nekaterih državah ali določenim podjetjem; AIR FRANCE in KLM ne moreta biti odgovorna, če ravnata v skladu z zakonodajo in si pridržujeta pravico do prekinitve pogodb z Družbami članicami in/ali preklica Točk Blue Credits.

8.3. Ti splošni pogoji so pripravljeni v francoskem jeziku. Čeprav so prevedeni, je le francoska različica pravno zavezujoča.

9. Zahtevki

9.1. Kljub previdnostnim ukrepom, ki sta jih sprejela AIR FRANCE in KLM v okviru Programa BlueBiz, lahko vse zahtevke, družba članica v zvezi s celotnim ali deli Programa BlueBiz, predložiti BlueBiz službi za pomoč uporabnikom. Za zahtevke v zvezi z BlueBiz nagradami mora skrbnik v šestih mesecih po uporabi nagrade BlueBiz obvestiti BlueBizovo službo za pomoč uporabnikom.

9.2. Informacije o BlueBiz kontaktnih podatkih so na voljo na lokalnih spletnih straneh AIR FRANCE, KLM in Sodelujočih letalskih družb.
return to top of page