Legal Notices General Conditions of Carriage

1. ČLEN – OPREDELITVE

Razen če je določeno drugače, so v teh pogojih naslednji izrazi uporabljeni s spodaj opredeljenim pomenom:
 
"Mednarodna sporazuma (IIA in MIA) Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA)"
pomeni sporazuma o odgovornosti letalskih prevoznikov, ki so ju letalski prevozniki sklenili 31. oktobra 1995 v Kuala Lumpurju (IIA) in 3. aprila 1996 v Montrealu (MIA) in ki ju uporabljajo prevozniki, ki so od 1. aprila 1997 člani Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (glej IATA). Sporazuma sodita v pravni okvir mednarodnih pravnih virov o odgovornosti letalskih prevoznikov, ki se omenjajo v točkah od (a) do (d) spodaj zapisane opredelitve izraza "konvencija".
 
"Čarterski let"
pomeni dejavnost, pri kateri prevoznik, ki je s potnikom sklenil pogodbo o prevozu ("pogodbeni prevoznik"), pooblasti drugega prevoznika ("dejanski prevoznik") za celoten letalski prevoz ali del letalskega prevoza. Pomeni tudi dejavnost, pri kateri katera koli druga stran, ki je sklenila pogodbo s potnikom (na primer organizator potovanja), prevoznika zadolži za celoten letalski prevoz ali del letalskega prevoza.
 
"Pooblaščeni zastopnik"
 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki jo prevoznik pooblasti, da ga zastopa pri prodaji vozovnic za letalski prevoz, ki je del njegovih storitev ali je del storitev drugega prevoznika, če je zastopnik za to pooblaščen.
 
"Air France"
pomeni podjetje "Air France", francosko družbo z omejeno odgovornostjo s kapitalom v višini 1.901.231.625 evrov s sedežem na naslovu 45 rue de Paris, 95 747 Roissy CDG cedex, vpisano v Poslovni register mesta Bobigny pod številko 420 495 178.
 
"Domača žival"
pomeni domačo žival, ki s potnikom, ki je bodisi njen lastnik bodisi druga oseba, ki je za čas potovanja prevzela odgovornost zanjo v imenu njenega lastnik, potuje v kabini ali prtljažnem prostoru letala.
 
"Dogovorjeni kraj vmesnega postanka" (ali "vmesni postanek")
pomeni postanek, ki ga je potnik za svoje potovanje načrtoval na kraju, ki se nahaja med krajem odhoda in krajem prihoda, in ki je naveden na vozovnici ali v voznem redu.
 
"Upravičenec" (glej "oseba, upravičena do odškodnine")
 
"Prtljaga"
pomeni premoženje in drugo osebno lastnino, ki spremlja potnika med njegovim potovanjem. Razen če je določeno drugače, ta izraz vključuje tako registrirano prtljago kot neregistrirano prtljago.
 
"Kabinska prtljaga" (glej "neregistrirana prtljaga")
 
"Registrirana prtljaga"
pomeni prtljago, ki jo je prevoznik sprejel v varstvo in za katero je bil izdan prtljažni obrazec.
 
"Neregistrirana prtljaga" ali "kabinska prtljaga"
pomeni vso prtljago, ki ni registrirana prtljaga. Ta prtljaga ostane v varstvu potnika.
 
"Vozovnica"
pomeni veljaven dokument, ki daje pravico do prevoza in ima obliko "individualnega ali skupinskega potovalnega vavčerja" ali temu enakovredno nepapirnato obliko. Takšen dokument izda ali potrdi letalski prevoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik in mu je lahko priložen prtljažni obrazec za registrirano prtljago. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu, in torej vključuje te splošne pogoje prevoza. Skladno z določili konvencije vključuje tudi obvestila za potnike.
 
"Vezana vozovnica"
Pomeni dodatno vozovnico, ki jo je treba izdati zaradi velikega števila kuponov glavne vozovnice, ki skupaj predstavljajo eno samo pogodbo o prevozu.
 
"Elektronska vozovnica"
pomeni vozovnico, ki jo prevoznik shrani z računalniškim sistemom za rezervacije ali jo ta sistem shrani na prevoznikovo zahtevo. Dokaz o nakupu elektronske vozovnice je obvestilo o potovanju (imenovano tudi "načrt potovanja in potrdilo o nakupu vozovnice"), elektronski kupon za let ali kateri koli drugi enakovredni dokument, ki ga izda prevoznik ali pooblaščeni zastopnik.
 
"Koda letalskega prevoznika"
pomeni kodo, ki jo izda IATA in ki z uporabo dveh ali več črkovnih, številskih ali črkovnih in številskih znakov označuje vsakega prevoznika, ki je član tega združenja. Koda letalskega prevoznika je skupaj s številko leta zapisana na vozovnici.
 
"Skupni let" (glej "let pod skupno kodo")
 
"Splošni pogoji prevoza"
pomeni te splošne pogoje prevoza.
 
"Pogodba o prevozu"
pomeni izjave in določbe na vozovnici, ki so označene kot take in vključujejo te splošne pogoje o prevozu in obvestila za potnike.
 
"Konvencija"
pomeni, kot je smiselno:
(a) Konvencijo o poenotenju nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, podpisano 12. oktobra 1929 v Varšavi;
(b) Haaški protokol z dne 28. septembra 1955, ki spreminja varšavsko konvencijo;
(c) Guadalajarsko dodatno konvencijo z dne 18. septembra 1961;
(d) Montrealske protokole št. 1, 2 in 4 (1975), ki spreminjajo varšavsko konvencijo;
(e) Konvencijo o poenotenju nekaterih pravil o mednarodnem zračnem prevozu, podpisano 28. maja 1999 v Montrealu.
"Kupon"
pomeni papirnat kupon za let ali elektronski kupon, ki nosi ime potnika, ki bo potoval na letu, navedenem na kuponu.
"Potniški kupon" ali "Potrdilo o nakupu vozovnice"
pomeni del vozovnice, ki ga izda prevoznik ali je izdan v njegovem imenu, ki je označen kot tak in ki ga mora obdržati potnik.
"Kupon za let"
pomeni del vozovnice, ki je označen kot "veljaven za prevoz", ali v primeru elektronske vozovnice elektronski kupon, na katerem so natančno navedeni kraji, med katerimi mora prevoznik potnika prepeljati.
"Elektronski kupon"
pomeni elektronski kupon za let ali kateri koli drugi enakovredni dokument, ki je v digitalni obliki shranjen v prevoznikovem računalniškem sistemu za rezervacije.
"Posebna izjava o interesu"
pomeni izjavo, ki jo poda potnik, ko prevozniku izroči prtljago za registracijo, in v kateri navede vrednost, višjo od tiste, ki jo konvencija določa za omejitev odgovornosti. Za takšno izjavo je potrebno doplačilo.
"Škoda"
vključuje škodo, ki nastane v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki jo lahko utrpi potnik, ali pa je posledica zamude, popolne ali delne izgube ali kakršne koli druge škode, ki nastane zaradi letalskega prevoza, kot je opredeljen spodaj, ali je z njim neposredno povezana.
"Posebna pravica črpanja (SDR)"
pomeni obračunsko enoto Mednarodnega denarnega sklada (IMF), katere vrednost IMF na osnovi veljavne vrednosti več referenčnih valut določa v rednih časovnih presledkih.
"Vmesni postanki"
pomeni vse kraje, razen kraja odhoda in kraja prihoda, ki so navedeni na vozovnici ali omenjeni v voznem redu kot vmesni postanki, načrtovani za potnikovo potovanje.
"Prtljažni listek"
pomeni del prtljažnega obrazca, ki se pritrdi na registrirano prtljago.
"Prtljažni obrazec"
pomeni listek, ki ga izda prevoznik z namenom identifikacije registrirane prtljage in vključuje del, ki je pritrjen na prtljago ("prtljažni listek"), in del, ki se izroči potniku za identifikacijo te prtljage ("prtljažni list").
"Zaprtje prijave na let" (glej "skrajni rok prijave na let")
"Višja sila"
pomeni okoliščine, ki so zunaj nadzora stranke, ki se nanje sklicuje in ki lahko zanje predloži dokaz, ki so nenormalne in nepričakovane in imajo posledice, ki se jim ni mogoče izogniti, tudi če stranka ravna z vso potrebno skrbjo in pozornostjo.
"Stroški izdaje vozovnice"
pomeni stroške, ki jih potniku, ko je to primerno, zaračuna prevoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v zameno za izdajo vozovnice.
Višino teh stroškov določi oseba, ki izda vozovnico (prevoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik, kot je primerno).
"Stroški spremembe" (glej "administrativni stroški")
"Stroški ponovne izdaje" (glej "administrativni stroški")
"Stroški povračila" (glej "administrativni stroški")
"Administrativni stroški"
pomeni stroške, ki jih potniku, ko je to primerno, zaračuna prevoznik in/ali njegov pooblaščeni zastopnik, zlasti v zameno za spremembo ("stroški spremembe"), ponovno izdajo ("stroški ponovne izdaje") ali povračilo ("stroški povračila") vozovnice.
Prevoznik mora o višini morebitnih administrativnih stroškov potnika obvestiti, preden je potnikova rezervacija dokončno opravljena.
Informacija o višini teh stroškov je na voljo pri prevozniku ali njegovem pooblaščenem zastopniku.
"Brezplačna prtljaga"
pomeni največjo količino prtljage (glede na število in/ali težo in/ali dimenzije), s katero lahko potuje potnik in ki jo določi prevoznik.
"Skrajni rok prijave na let" ali "zaprtje prijave na let"
pomeni rok, do katerega morajo potniki opraviti vse formalnosti, zlasti prijavo na let, in če je to primerno, registracijo svoje prtljage, in do katerega morajo imeti pri sebi svojo vstopno karto ali svoj vstopni kupon.
"Vozni redi" ali "prikazi voznega reda"
pomeni seznam časov odhoda in časov prihoda letala, ki je naveden v voznih redih, ki jih objavi prevoznik ali so objavljeni po njegovem pooblastilu, ali na katerega se javnost opozori z elektronskimi sredstvi.
"IATA" ali "Mednarodno združenje letalskih prevoznikov"
pomeni Mednarodno združenje letalskih prevoznikov, ustanovljeno aprila 1945 v Montrealu z namenom spodbujanja razvoja varnega, rednega in varčnega letalskega prevoza, promocije letalskih storitev in proučevanja težav, povezanih s temi storitvami.
"Prikazi voznega reda" (glej "vozni redi")

"Načrt potovanja in potrdilo o nakupu vozovnice" (glej "obvestilo o potovanju")
"Dan"
pomeni koledarski dan in vključuje vseh sedem dni v tednu, pri čemer se razume, da v primeru poslanega obvestila ni vključen dan, ko je bilo obvestilo odposlano, in da se za ugotavljanje veljavnosti vozovnice ne šteje datum, ko je bila vozovnica izdana, ali datum odhoda leta.
"Obvestilo o potovanju" ali "načrt potovanja in potrdilo o nakupu vozovnice"
pomeni enega ali več dokumentov, ki jih prevoznik izda potniku in ki potrjuje/jo, da je bila izdana elektronska vozovnica, ter vsebuje/jo ime potnika, podatke o letu in obvestila za potnike.
"Potnik(i)"
pomeni vse osebe, ki imajo vozovnico in ki se peljejo ali se bodo peljale na letalu, razen članov posadke.
"Potnik z zmanjšano zmožnostjo gibanja" ali "potnik z omejeno mobilnostjo"
pomeni vse osebe, katerih zmožnost gibanja je ob uporabi prevoznega sredstva zmanjšana zaradi fizične prizadetosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), intelektualne prizadetosti, starosti ali druge prizadetosti in katerih stanje zahteva, da se jim nameni posebna pozornost in da se njihovim potrebam prilagodijo vse storitve, ki so na razpolago vsem potnikom.
"Oseba, upravičena do odškodnine"
pomeni potnika ali katero koli drugo osebo, ki lahko v skladu z veljavnimi zakoni zahteva odškodnino v imenu tega potnika.
"Načrt ukrepov ob nepredvidenih daljših zamudah na vzletni stezi"
pomeni načrt ukrepov ob nepredvidenih razmerah, ki ga prevoznik uporabi v primeru daljše zamude letala na vzletni stezi na letališču v Združenih državah, kot ga opisuje Ministrstvo za promet Združenih držav Amerike (US Department of Transport – DOT).
"Prtljažni list"
pomeni del prtljažnega obrazca, ki ga prevoznik izda potniku in se nanaša na prevoz registrirane prtljage.
"Potrdilo o nakupu vozovnice" (glej "potniški kupon")
"Rezervacija"
pomeni vsako zahtevo po prevozu, ki jo izrazi potnik in jo zabeleži letalski prevoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik.
"Spletna stran podjetja Air France"
pomeni spletno stran www.airfrance.com
"Listek" (glej "prtljažni listek")
"Prevoznina"
pomeni prevoznino za potovanje, ki ga je potnik rezerviral za določen razred, progo, let, in ko je to primerno, za določene datume.
"Neto prevoznina" ali "prevoznina brez taks"
pomeni prevoznino, ki se zaračuna potniku in ne vsebuje taks in stroškov izdaje vozovnice.
"Bruto prevoznina" ali "prevoznina s taksami"
pomeni neto prevoznino in takse.
"Takse"
pomeni pristojbine, takse in dajatve, ki jih naložijo vlade, upravitelji letališča ali kateri koli drugi uradni organ, kot je opredeljeno spodaj v 4. členu.
"Letalski prevoz" (ali "potovanje z letalom")
pomeni prevoz potnika in njegove prtljage na letalu, kot je opredeljeno v konvenciji, ki ureja to področje.
"Prevoznik"
pomeni podjetje AIR FRANCE ali katerega koli drugega letalskega prevoznika, katerega koda je zapisana na vozovnici ali vezani vozovnici.
"Dejanski prevoznik" ali "pravi prevoznik"
pomeni prevoznika, ki dejansko opravi let.
"Pogodbeni prevoznik"
pomeni prevoznika, s katerim je potnik sklenil pogodbo o prevozu in čigar koda je zapisana na vozovnici.
"Letalski prevoznik Skupnosti"
pomeni letalskega prevoznika, ki ima veljavno dovoljenje za obratovanje, ki ga je v skladu z določili Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 izdala država članica Evropske unije.
"Let pod skupno kodo" ali "skupni let"
pomeni let, ki ga izvaja letalski prevoznik, ki je lahko bodisi prevoznik, s katerim je potnik sklenil pogodbo o prevozu ("pogodbeni prevoznik"), bodisi kakšen drug prevoznik (prevoznik, ki dejansko opravi let ali "dejanski prevoznik"), s katerim je pogodbeni prevoznik povezal svojo kodo letalskega prevoznika.
"Prevoz let-železnica-morje-cesta"
pomeni "kombiniran prevoz", pri katerem se letalski prevoz prodaja skupaj z drugimi vrstami prevoza, zato lahko za opravljanje takšnega prevoza veljajo drugačni sistemi odgovornosti.
"Notranji let" ali "domači let"
pomeni vsak let, pri katerem sta mesto odhoda in mesto prihoda znotraj iste države, znotraj njene ozemeljske kontinuitete.
"Mednarodni let"
pomeni, kot je opredeljeno v konvenciji, vsak let, pri katerem se kraj odhoda in kraj prihoda ter morda tudi kraj vmesnega postanka nahajajo na ozemlju vsaj dveh držav, ki sta pogodbenici konvencije, ne glede na kraje vmesnega postanka ali zamenjave letala, ali znotraj ene same države, če je vmesni postanek načrtovan za drugo državo, ne glede na to, ali je ta druga država pogodbenica konvencije ali ne.
"Potovanje z letalom" (glej "letalski prevoz")

2. ČLEN – PODROČJE UPORABE

2.1. Splošne določbe
(a) Pogoji, ki so omenjeni na potnikovi vozovnici, so pogoji pogodbe o prevozu.
Glede na določbe spodnje točke 2.2. se ti splošni pogoji prevoza uporabljajo za vse lete ali dele letov, za katere je na vozovnici ali kuponu, ki ji pripada, navedena številka leta prevoznika Air France (koda letalskega prevoznika "AF").
(b) Ti splošni pogoji o prevozu se uporabljajo tudi za brezplačne prevoze ali prevoze z znižano prevoznino, razen če je v pogodbi o prevozu ali katerem koli drugem pogodbenem dokumentu, ki podjetje Air France povezuje s potnikom, določeno drugače.
 (c) Za vse prevoze se upoštevajo splošni pogoji prevoza in prevoznikovi predpisi o prevoznini, ki so v veljavi, ko potnik opravi svojo rezervacijo.
 (d) Ti splošni pogoji prevoza so bili napisani v skladu z montrealsko konvencijo z dne 28. maja 1999 in veljavnimi evropskimi zakoni.
 (e) Ti splošni pogoji prevoza so na voljo pri podjetju Air France ali njegovih pooblaščenih zastopnikih in so dostopni na spletni strani podjetja Air France.
2.2. Čarterski in skupni leti
(a) Določeni leti, ki jih ponuja prevoznik, so lahko predmet pogodbe o čarterskem ali skupnem letu.
(b) Če se prevoz opravi v skladu s pogodbo o čarterskem ali skupnem letu, se ti splošni pogoji prevoza uporabljajo zlasti v primerih, ko so ugodnejši od pogojev dejanskega prevoznika.
(c) Potnika se o identiteti dejanskega prevoznika ali dejanskih prevoznikov obvesti ob sklenitvi pogodbe o prevozu.
Po sklenitvi pogodbe o prevozu lahko let, za katerega je bila pogodba sklenjena, izvaja drug prevoznik in ne tisti, ki je naveden na vozovnici. Ko je identiteta takšnega prevoznika znana, prevoznik o tem obvesti potnika. V vsakem primeru se v skladu z veljavnimi predpisi potnika o tem obvesti najkasneje ob prijavi na let ali pred vkrcanjem, če gre za povezavo brez predhodne prijave na let.
2.3. Načrt ukrepov ob nepredvidenih daljših zamudah na vzletni stezi, ki se uporablja znotraj Združenih držav, je načrt prevoznika, ki dejansko izvaja let (dejanski prevoznik).
2.4. Prevladujoči zakon
Ti splošni pogoji prevoza se uporabljajo le, če niso v nasprotju z veljavnimi zakoni ali predpisi, ki urejajo javni red. Če so v nasprotju s temi zakoni ali predpisi, potem bodo ti prevladali. Če ena ali več določb teh splošnih pogojev o prevozu postane neveljavnih, to na noben način ne vpliva na veljavnost drugih določb, razen če se pogodbe o prevozu ne bi dalo več uporabljati brez določbe, ki je postala neveljavna in ki je odločilna in bistvenega pomena za obstoj omenjene pogodbe.

3. ČLEN – VOZOVNICE

3.1. Splošne določbe
(a) Dokler se ne dokaže nasprotno, je vozovnica dokaz o sklenitvi in vsebini pogodbe o prevozu, ki sta jo sklenila prevoznik in potnik, čigar ime je zapisano na vozovnici.
(b) Storitev prevoza je na voljo le za potnika(-e), katerega(-ih) ime je zapisano na vozovnici. Prevoznik si pridržuje pravico do tega, da preveri osebne dokumente teh potnikov. Potniki morajo biti torej ves čas potovanja prevozniku zmožni predložiti dokazilo o svoji identiteti pa tudi o identiteti tistih, za katere so odgovorni.
(c) Glede na veljavne predpise, ki urejajo to področje, je vozovnica, zlasti če je del počitniškega paketa, neprenosljiva. Če vozovnico za namene prevoza ali povračila predloži druga oseba in ne oseba, ki naj bi potovala, prevoznik ne prevzame nobene odgovornosti, če ravna v dobri veri in opravi prevoz osebe, ki je predložila vozovnico, ali tej osebi povrne prevoznino.
(d) Določene vozovnice, ki se prodajajo po posebnih cenah, so delno ali v celoti nespremenljive in/ali nevračljive. Potnikova odgovornost je, da ob rezervaciji preveri pogoje, ki se nanašajo na uporabo njegove vozovnice, in če je to potrebno, sklene ustrezno zavarovanje, ki bo krilo okoliščine, zaradi katerih bi bil lahko primoran odpovedati svoje potovanje.
(e) Glede na to, da se za vozovnico upoštevajo obvezni formalni pogoji, je ta ves čas last prevoznika, ki jo je izdal.
(f) Z izjemo elektronskih vozovnic se lahko prevoz potnika opravi le, če ta predloži veljavno vozovnico s kuponom, ki ji pripada, in vse ostale neuporabljene kupone pa tudi potniški kupon za let, za katerega je bila vozovnica izdana. Poškodovana vozovnica ali vozovnica, ki jo je spremenila druga oseba in ne prevoznik ali kateri od njegovih pooblaščenih zastopnikov, ni veljavna za prevoz. V primeru elektronske vozovnice morajo potniki predložiti dokaz o svoji identiteti in so upravičeni do prevoza le, če je bila na njihovo ime izdana veljavna elektronska vozovnica.
(g) Prevoznik na zahtevo potnika deloma ali v celoti zamenja vozovnico ali del vozovnice, če je bil ta izgubljen ali poškodovan ali če potnik ne predloži vozovnice s potniškim kuponom, ki ji pripada, in vsemi neuporabljenimi kuponi za let. To zamenjavo prevoznik opravi tako, da izda novo vozovnico, če mu lahko potnik, ki zamenjavo zahteva, dokaže, da je bila za zadevni let izdana veljavna vozovnica. Prevoznik, ki ponovno izda vozovnico, potniku za ponovno izdajo zaračuna administrativne stroške, razen če je izgubo ali poškodbo povzročil prevoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik.
Če potnik ne predloži zgoraj omenjenega dokaza, lahko prevoznik, ki ponovno izda vozovnico, od potnika zahteva, da ob zamenjavi vozovnice plača bruto prevoznino. To plačilo prevoznik povrne, ko prejme dokazilo o tem, da izgubljena ali poškodovana vozovnica ni bila uporabljena v roku njene veljavnosti, ali če potnik v omenjenem roku najde izvirno vozovnico in jo predložil prevozniku.
(h) Potnikova odgovornost je, da naredi vse, kar je potrebno, da prepreči izgubo ali krajo vozovnice.
(i) Če je potnik upravičen do znižane prevoznine ali prevoznine, za katero se upoštevajo posebni pogoji, mora biti prevoznikovim uradnikom ali zastopnikom ves čas potovanja zmožen predložiti ustrezne dokazne dokumente, ki upravičujejo to posebno prevoznino, in biti zmožen dokazati veljavnost teh dokumentov. Če potnik ni zmožen predložiti ustreznih dokazov, se prevoznina popravi, tako da se dodatno zaračuna razlika med prvotno plačano bruto prevoznino in bruto prevoznino, ki bi jo potnik moral plačati, ali pa se potniku ne dovoli, da bi se vkrcal na letalo.
3.2. Rok veljavnosti
(a) Razen če je na vozovnici in v teh splošnih pogojih prevoza določeno drugače in razen za prevoznine, ki vplivajo na rok veljavnosti vozovnice, o čemer se potnika obvesti ob nakupu vozovnice ali pa je to zapisano na sami vozovnici, je vozovnica veljavna za prevoz:
• eno leto od datuma, ko je bila izdana, ali
• eno leto od datuma uporabe prvega kupona, če je ta uporabljen v obdobju enega leta od datuma, ko je bila vozovnica izdana.
(b) Če potnik, ki ima veljavno vozovnico, ne more potovati v roku veljavnosti te vozovnice, ker prevoznik ne more potrditi rezervacije leta, ko jo potnik zahteva:
- se rok veljavnosti omenjene vozovnice podaljša ali
- se potniku povrne bruto prevoznina za vozovnico pod pogoji, ki so določeni v 14. členu, tudi če je vozovnica sicer nevračljiva, ali
- potnik sprejme ustrezno popravljeno prevoznino.
(c) Če je potnik po začetku potovanja iz zdravstvenih razlogov to nezmožen nadaljevati v roku veljavnosti vozovnice, lahko prevoznik podaljša veljavnost vozovnice do datuma, ko bo potnik spet lahko potoval, ali do datuma prvega razpoložljivega leta, če mu potnik predloži ustrezno zdravniško potrdilo, ki navaja zdravstvene razloge, zaradi katerih potnik ni mogel nadaljevati potovanja, in če ti zdravstveni razlogi niso bili znani ob rezervaciji. Takšno podaljšanje veljavnosti bo veljalo le od kraja, v katerem je bilo potovanje prekinjeno, in bo veljavno za prevoz v razredu, za katerega je bila prvotno plačana prevoznina. Če neuporabljeni kuponi za let vključujejo en ali več dogovorjenih krajev vmesnega postanka, je lahko rok veljavnosti vozovnice podaljšan za največ tri mesece od datuma, navedenega na predloženem zdravniškem potrdilu. Na zahtevo lahko podjetje Air France na enak način podaljša tudi rok veljavnosti vozovnic za bližnje družinske člane, ki spremljajo potnika, če je zadoščeno pogojem za dokaz, ki so podrobneje določeni zgoraj.
(d) V primeru, da potnik umre med potovanjem, se lahko spremenijo vozovnice oseb, ki spremljajo preminulega potnika, in sicer se bodisi ne uveljavljajo pogoji za minimalno bivanje bodisi se podaljša rok veljavnosti teh vozovnic. Na enak način se lahko spremeni tudi rok veljavnosti vozovnic, če umre bližnji družinski član potnika, ki je začel svoje potovanje, in tistih bližnjih družinskih članov, ki potujejo z njim. Vse zgoraj omenjene spremembe vozovnice so mogoče le po prejemu veljavnega mrliškega lista. Zgoraj omenjeno podaljšanje veljavnosti velja le od kraja, v katerem je bilo potovanje prekinjeno, in le za prevoz v razredu, za katerega je bila prvotno plačana bruto prevoznina. Nobeno podaljšanje ne sme preseči obdobja petinštiridesetih (45) dni od datuma smrti.
3.3. Potnik se sklicuje na višjo silo
Če ima potnik vozovnico, kakršna je opisana zgoraj v točki 3.1. (d), ki je ni uporabil ali jo je le deloma uporabil, in če zaradi višje sile, kot je opredeljena v 1. členu, ne more odpotovati, mu prevoznik izda dobropis v vrednosti bruto prevoznine, ki jo je potnik plačal za svojo nevračljivo in/ali nespremenljivo vozovnico. Ta dobropis je veljaven eno leto in se lahko uporabi za poznejše potovanje na prevoznikovem letu, zanj pa se zaračunajo ustrezni administrativni stroški. Prevoznik takšen dobropis izda le, če ga potnik takoj, ko je to mogoče, obvesti o višji sili in mu predloži dokaz o njenem obstoju.
3.4. Vrstni red uporabe kuponov za let
(a) Prevoznina, ki se zaračuna na datum izdaje vozovnice, velja le za vozovnico, ki je uporabljena v celoti in v zaporednem vrstnem redu kuponov za let za določeno potovanje in na določene datume. Za vsako uporabo vozovnice, ki ni skladna s tem, se lahko pod spodaj opredeljenimi pogoji zaračuna dodatna prevoznina.
(b) Bruto prevoznina, določena na podlagi podrobnih podatkov, datumov leta in prog, navedenih na vozovnici, ustreza prevozu od kraja odhoda preko vseh krajev vmesnega postanka, načrtovanih ob nakupu vozovnice, do kraja prihoda in predstavlja neločljiv del pogodbe o prevozu.
(c) Če potnik spremeni kraj odhoda ali prihoda potovanja (če na primer ne uporabi prvega kupona ali ne uporabi vseh kuponov ali če kuponov ne uporabi v vrstnem redu, v katerem so bili izdani), lahko to povzroči spremembo bruto prevoznine, ki jo je prvotno plačal. Mnoge prevoznine veljajo le za datume in lete, navedene na vozovnici. V primeru zgoraj opisane spremembe se potniku lahko zaračuna dodatna prevoznina [ali pa je potnik upravičen do povračila, odvisno od konkretnega primera], ki je enaka razliki med prvotno plačano bruto prevoznino in bruto prevoznino, ki bi jo potnik moral plačati za izdajo vozovnice za potovanje, ki ga je dejansko opravil.
      V primeru spremembe se zaračunajo ustrezni administrativni stroški.
(d) Če potnik ne uporabi vseh svojih kuponov za let in predčasno prekine svoje potovanje, se mu za prevzem njegove registrirane prtljage lahko zaračuna določen znesek. Ta znesek prevoznik določi ob rezervaciji.
3.5. Za spremembe, ki jih zahteva potnik, se upoštevajo pogoji prevoznine, ki so priloženi njegovi vozovnici, in se zaračunajo ustrezni administrativni stroški.
3.6. Identifikacija prevoznika
Za identifikacijo prevoznika je lahko na vozovnici navedena kratica, za katero se uporablja koda letalskega prevoznika (kot je opredeljena v 1. členu).
Velja, da je prevoznikov naslov naslov njegovega sedeža ali njegove glavne poslovne enote.

4. ČLEN – PREVOZNINE, TAKSE, PRISTOJBINE IN DAJATVE

4.1. Prevoznine
 
Razen če je določeno drugače, se prevoznine za vozovnice nanašajo izključno na prevoz od letališča v kraju odhoda do letališča v kraju prihoda. Prevoznine ne vključujejo kopenskega prevoza med letališči ali med letališči in mestnimi središči. Prevoznina se v skladu s prevozninami, ki so veljavne na dan rezervacije vozovnice, izračuna za potovanje na datum in po načrtu, ki sta navedena na vozovnici. Vse spremembe načrta ali datuma potovanja lahko vplivajo na izračun prevoznine.
 
Veljavne prevoznine so tiste, ki jih prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi o prevoznini za navedeni(e) let(e) od kraja odhoda do kraja prihoda in za določen prevozni razred objavi ali izračuna na dan rezervacije vozovnice.
 
Ob rezervaciji se potnika obvesti o bruto prevoznini in o stroških izdaje vozovnice pa tudi o končni ceni vozovnice (ki vključuje bruto prevoznino in stroške izdaje).
 
4.2. Pristojbine, takse in dajatve
Potnik plača vse pristojbine, takse ali dajatve, ki jih naložijo vlade ali kateri koli drugi uradni organi ali upravitelj letališča. Potnike se ob rezervaciji vozovnice obvesti o teh pristojbinah, taksah in dajatvah, ki se zaračunajo poleg neto prevoznine in so na vozovnici prikazane ločeno. Te pristojbine, takse in dajatve lahko vlada, drug uradni organ ali upravitelj letališča določi ali zviša po datumu rezervacije vozovnice. V tem primeru mora potnik plačati ustrezni znesek. Nasprotno velja tudi, če se pristojbine, takse ali dajatve zmanjšajo ali odpravijo, v tem primeru lahko potnik prejme povračilo zmanjšanih ali ukinjenih zneskov.
Če potnik ne odpotuje na letu, za katerega ima potrjeno rezervacijo, je upravičen do povračila taks, letaliških dajatev in drugih pristojbin, pri katerih je plačilo v skladu z veljavnimi predpisi odvisno od tega, ali se je potnik dejansko vkrcal na letalo.
 
4.3. Stroški izdaje, ki jih zaračuna prevoznik
Prevoznik lahko potniku v zameno za izdajo vozovnice zaračuna stroške izdaje. Stroški izdaje so odvisni od vrste potovanja, prevoznine in načina prodaje vozovnice. Ti stroški se prištejejo bruto prevoznini.
Stroški izdaje, ki jih prevoznik zaračuna, ko je to primerno, so nevračljivi, razen če se vozovnica prekliče zaradi napake prevoznika.
Potnika se, preden je njegova rezervacija dokončno opravljena, obvesti o znesku stroškov za izdajo, ki jih zaračuna prevoznik.
Znesek stroškov za izdajo, ki ga zaračuna podjetje Air France, je na voljo pri prevozniku ali na njegovi spletni strani.
 
4.4. Valuta plačila
Neto prevoznine, takse, stroški izdaje in administrativni stroški se plačajo v valuti države, v kateri je vozovnica kupljena, razen če prevoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik ob nakupu vozovnice ali že pred tem (če na primer lokalne valute ni mogoče zamenjati) določi drugo valuto. Prevoznik lahko po lastni presoji sprejme tudi plačilo v drugi valuti.

na vrh